Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích hội tụ của phương pháp Galerkin cho bài toán xác định hệ số trong một phương trình elliptic. Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền. Tap chi KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: (In press). Trang: 1-5. Năm 2013. (Jul 29 2013 2:55PM)
[2]Bài báo: Sự ổn định của phương pháp chuẩn năng lượng với chính quy hóa của biến phân toàn phần cho bài toán xác định hệ số phản ứng trong phương trình elliptic. Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (47). Trang: 85-91. Năm 2011. (Dec 9 2011 9:04PM)
[3]Bài báo: Phương pháp chuẩn năng lượng với chính quy hóa của biến phân toàn phần cho bài toán xác định hệ số trong phương trình elliptic. Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 141 - 147. Năm 2010. (Oct 26 2011 9:28PM)
[4]Bài báo: Các tính chất của ánh xạ từ tham số đến nghiệm cho bài toán elliptic. Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(32). Trang: 104 - 111. Năm 2009. (Oct 26 2011 9:25PM)
[5]Bài báo: Về tính chính quy của nghiệm suy rộng của phương trình Hamilton - Jacobi. Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế. Số: 4(38). Trang: 69-76. Năm 2007. (Oct 26 2011 9:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Identification of the diffusion matrix in elliptic boundary value problems. Authors: Tran Nhan Tam Quyen. Preprint. No: 2014. Pages: 1--22. Year 2014. (Nov 12 2013 7:07PM)
[2]Article: Finite element methods for coefficient identification in an elliptic equation. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hao)
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Applicable Analysis. No: No. Pages: 1-34. Year 2013. (Oct 26 2011 9:10PM)
[3]Presentations: Convergence Rates for Tikhonov Regularization of Coefficient Identification Problems in Elliptic Equations. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hao)
marriage affairs open i want an affair
. 5th International Conference on High Performance Scientific Computing: Modeling Simulation and Optimization of Complex Processes, Hanoi, Vietnam. Pages: March 5-9. Year 2012. (Nov 26 2012 11:21PM)
[4]Presentations: Convergence Rates for the Tikhonov Regularization of a Coefficient Identification Problem in an Elliptic Boundary Value Problem. Authors: Tran Nhan Tam Quyen. VMS-SMF Joint Congress, Hue University, Vietnam. Pages: 20-24/08. Year 2012. (Nov 26 2012 11:33PM)
[5]Article: Convergence rates for Tikhonov regularization of a two-coefficient identification problem in an elliptic boundary value problem. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). Numerische Mathematik (SCI). No: 120. Pages: 45--77 [33 pages]. Year 2012. (Oct 26 2011 9:47PM)
[6]Article: Convergence rates for total variation regularization of coefficient identification problems in elliptic equations II. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). Journal of Mathematical Analysis and Applications (SCI). No: 388. Pages: 593-616 [24 pages]. Year 2012. (Oct 26 2011 9:52PM)
[7]Article: Convergence rates for total variation regularization of coefficient identification problems in elliptic equations I. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). Inverse Problems (SCI)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 27. Pages: 075008 (28 pages). Year 2011.
(Oct 26 2011 9:41PM)
[8]Presentations: Total variation regularization of coefficient identification problems in elliptic equations. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). International Conference on Analysis and Applied Mathematics, Sai Gon University, Viet Nam. Pages: 89 - 107. Year 2011. (Oct 26 2011 10:23PM)
[9]Article: Convergence rates for Tikhonov regularization of coefficient identification problems in Laplace-type equations. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). Inverse Problems (SCI). No: 26. Pages: 125014 (23 pages). Year 2010. (Oct 26 2011 9:36PM)
[10]Presentations: Convergence rates for Tikhonov regularization of coefficient identi cation problems in elliptic equations. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). International Conference on Inverse Problems, Austrian Academy of Science, Jun 29th - Jul 2nd. Year 2010. (Oct 26 2011 10:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn