Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,446,472

 Sử dụng chỉ số WQI đánh giá chất lượng nước mặt tại hồ Công Viên 29/03 và hồ Bàu Tràm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thạnh, Lê Thị Thu Thảo
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 7
marriage affairs open i want an affair
; Số: 7;Từ->đến trang: 522-527;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn