Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,490

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae). Tác giả: TS. Trịnh Đăng Mậu*; Bùi Thanh Phi*; ThS. Trần Ngọc Sơn; PGS.TS. Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 56. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[2]Bài báo: Nhu cầu của giáo viên trong việc rèn luyện năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông . Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Trần Thị Ngọc Khuyên, Ngô Thị Hoàng Vân, Trần Ngọc Sơn. Tạp chí Khoa học và Sáng tạo. Số: 172. Trang: 23. Năm 2017. (Mar 7 2018 2:35PM)
[3]Bài báo: Sử dụng chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước mặt sông Cu Đê - thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Ngọc Sơn. Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc. Số: 2016. Trang: 915. Năm 2016. (Mar 7 2018 2:28PM)
[4]Bài báo: Thiết kế bài thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng trong quang hợp" cho giảng dạy thực hành sinh học 11. Tác giả: Trần Quang Dần, Trần Ngọc Sơn. Tạp chí giáo dục. Số: 374. Trang: 46 - 48. Năm 2016. (May 23 2016 1:24AM)
[5]Bài báo: Một số định hướng áp dụng giáo dục ngoại khóa trong giảng dạy sinh học cho học sinh Trung học cơ sở. Tác giả: Trần Ngọc Sơn. Tạp chí khoa học và sáng tạo. Số: 153-154-155. Trang: 145- 148. Năm 2016. (May 23 2016 1:32AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu hiểu biết của cộng đồng về bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) ở quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hữu Vỹ, Hồ Hải Sơn. Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2, Việt Nam. Số: 2. Trang: 675 - 679. Năm 2016. (May 23 2016 1:09AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố loài khỉ Vàng (Macaca mulatta) tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Trần Hữu Vỹ, Trần Ngọc Sơn , Nguyễn Văn Khánh, Võ Thị Thu Thảo , Lê Thị Trâm. Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2, Việt Nam. Số: 2. Trang: 887 - 891. Năm 2016. (May 23 2016 1:14AM)
[8]Bài báo: Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong trầm tích mặt ở hạ lưu sông Cu Đê bằng chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI). Tác giả: Đoạn Chí Cường; Võ Văn Minh; Trần Ngọc Sơn ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 113. Năm 2015. (Apr 22 2015 11:15AM)
[9]Bài báo: Tổ chức giáo dục ngoại khóa môn sinh học ở bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho học sinh trung học cơ sở. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Võ Văn Minh. Tạp chí khoa học và giáo dục. Số: 17B(04) - 2015. Trang: 103 - 108. Năm 2015. (May 23 2016 1:19AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố của khỉ Vàng (Macaca mulatta) tại đảo Cù Lao Chàm thuộc khu dự trử sinh quyển Cù Lao Chàm. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Tường Vi. Tạp chí khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam. Số: 139. Trang: 17-23. Năm 2014. (Jun 2 2015 9:48AM)
[11]Bài báo: Sử dụng chỉ số WQI đánh giá chất lượng nước mặt tại hồ Công Viên 29/03 và hồ Bàu Tràm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thạnh, Lê Thị Thu Thảo
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 7
marriage affairs open i want an affair
. Số: 7. Trang: 522-527. Năm 2014.
(Jun 2 2015 9:54AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu thành phần thức ăn và một số tập tính dinh dưỡng của quần thể khỉ Vàng (Macaca mulatta) vào mùa khô tại Cù Lao Chàm thuộc khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Hữu Vỹ. Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn Quốc- Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 186-189. Năm 2013. (May 13 2013 10:18AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn