Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,354,161

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đa dạng sinh học ngành Luân Trùng (Rotifera) ở các tỉnh khu vực Miền Trung, Việt Nam. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Nguyễn Văn Khánh, Trần Ngọc Sơn, Đà Minh Anh, Dương Quang Hưng. Mã số: Chưa có. Năm: 2018. (Mar 7 2018 2:50PM)
[2] Đề tài Khác: Designing extracurricular activities in Sontra nature reserve to improve the effect of teaching environment education on secondary school students in Danang city, Vietnam. Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Lê Thị Trang, Bùi Văn Tuấn. Mã số: Kyoto University. Năm: 2016. (Oct 28 2015 10:21AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu quy trình phân lập, nhân giống và trồng nấm bào ngư vàng (Pleurotus citrinopileatus) tại Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Hằng. Mã số: T2015-03-09. Năm: 2015. (Mar 7 2018 2:53PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế chương trình ngoại khóa ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà để nâng cao kiến thức Sinh thái học cho học sinh phổ thông.. Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2015 – 03 - 27. Năm: 2015. (Jun 2 2015 9:58AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng các bài giảng thực hành môn Tế bào học bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Sơn. Mã số: SP 2012. Năm: 2012. (Feb 25 2013 9:53AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích tại khu vực Vũng Thùng - Đà Nẵng bằng động vật hai mảnh vỏ. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: ThS. Trần Ngọc Sơn; ThS. Cáp Kim Cương. Mã số: Đ2011-03-09. Năm: 2011. (Jan 30 2013 1:59PM)
[7] Đề tài Khác: Biodiversity Survey of Macaque, Langur and Duoc Monkey in and around the Phong Nha - Ke Bang national park, Quang Binh, Viet Nam, A report for the nature conservation and sustainable natural resource managenment in Phong Nha - Ke Bang National Park Region Project. Chủ nhiệm: Hà Thăng Long. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Ái Tâm, Trần Hữu Vỹ, Bùi Văn Tuấn, Trần Văn Bằng. Mã số: QB-NCKH 12/3. Năm: 2011. (Nov 1 2013 10:31AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng câu hỏi vấn đáp cho các môn học về môi trường. Chủ nhiệm: ThS. Cáp Kim Cương. Thành viên: TS. Võ Văn Minh, ThS. Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2011-ĐN03-08. Năm: 2011. (Mar 5 2013 11:08AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Tường Vi. Thành viên: ThS. Trần Ngọc Sơn, ThS. Cáp Kim Cương. Mã số: T2011-ĐN03-09. Năm: 2011. (Mar 5 2013 11:10AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: ThS. Trần Ngọc Sơn. Mã số: B2009-ĐN-09-37. Năm: 2010. (Jan 30 2013 2:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn