Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,446,455

[1] Giấy khen của Hiệu trường Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Năm: 2008.
[2] Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Năm: 2008.
[3] Giấy khen của Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Năm: 20114.
[4] Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Năm: 2015.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[6] Danh hiệu chí sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn