Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,500

 Nghiên cứu hiểu biết của cộng đồng về bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) ở quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hữu Vỹ, Hồ Hải Sơn
Nơi đăng: Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2, Việt Nam; Số: 2;Từ->đến trang: 675 - 679;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong công tác bảo tồn, cộng đồng địa phương là một trong những nhân tố chính quyết định đến sự thành công. Chính vì vậy việc nghiên cứu và phân tích những hiểu biết của cộng đồng về các vấn đề bảo tồn là cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và giáo dục cho người dân địa phương. Qua nghiên cứu về hiểu biết của cộng đồng địa phương đối với loài Voọc Chà vá chân nâu (VCVCN) ở quận Sơn Trà, kết quả cho thấy chỉ có 53,8% số lượng người biết được sự tồn tại loài VCVCN, tuy nhiên có sự khác nhau theo giới tính (P­ = 0,006 < 0,05) và địa bàn (P­= 0,001 < 0,05) về mức độ hiểu biết sự tồn tại củaloài. Kết quả cũng cho thấy có đến 69,3% người được phỏng vấn không biết loài VCVCN được pháp luật bảo vệ theo Nghị Định 32/2006/NĐ-CP. Nguồn thông tin về VCVCN mà người dân tiếp được cận chủ yếu thông qua truyền hình, với 48,2% số người được phỏng vấn.
ABSTRACT
In conservation, local community is one of the main factors that influence success. Therefore, the study on public understanding in terms of conservation issues is essential to enhance effectiveness of raising awareness program to local residents. This research on understanding of local communities regarding red shanked douc langur (VCVCN) in Son Tra District was conducted. The result indicated that 53.8% of people known about the existence VCVCN species in Son Tra Mountain. And there is significant difference by gender (P = 0.006 <0,05) and geographical (P= 0,001 <0,05). The result also showed that 69.3% of people know that VCVCN is protected by law under Decree 32/2006 / ND-CP. Most interviewed people know about Red-shanked douc langur through TV media with about 48.2%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn