Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,446,616

 Nghiên cứu sự phân bố loài khỉ Vàng (Macaca mulatta) tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hữu Vỹ, Trần Ngọc Sơn , Nguyễn Văn Khánh, Võ Thị Thu Thảo , Lê Thị Trâm
Nơi đăng: Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2, Việt Nam; Số: 2;Từ->đến trang: 887 - 891;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát sự phân bố loài khỉ Vàng (Macaca mulatta) trên bán đảo Sơn Trà theo các tuyến điều tra, theo khu vực và đai độ cao. Kết quả cho thấy, có sự khác nhau có ý nghĩa giữa các tuyến dưới tán rừng và tuyến đường du lịch với P = 0,058 < 0,1 (với α = 0,1), trong đó khỉ Vàng phân bố chủ yếu ở các tuyến xung quanh vùng đường du lịch. Giữa 2 khu vực phía Bắc và phía Nam, không có sự khác biệt có ý nghĩa về sự phân bố của loài Khỉ vàng với P= 0,628 > 0,1. Theo đai độ cao, có sự khác biệt về sự phân bố của Khỉ vàng, chúng phân bố chủ yếu ở đai độ cao 0 – 300 m chiếm 86%.
ABSTRACT
In this research, we conducted a survey on the distribution of Rhesus macaque on Son Tra peninsula. We used transect method to investigate the distribution in different region sand elevations. The result indicated that the is no significant difference in between the travel path and transects under the forest canopy with P= 0.058 < 0.1, (with α = 0.1) Between the northern area and the southern area of Sontra peninsula, there are no significant differences in the distribution of Rhesus macaque with P= 0.628. There was differences in the distribution of Rhesus macaque follow the elevation, they distributed mainly at elevations 0-300m about 86%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn