Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,577,490

 Sử dụng chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước mặt sông Cu Đê - thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Sơn
Nơi đăng: Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc; Số: 2016;Từ->đến trang: 915;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành đánh giá chất lượng nước sông Cu Đê bằng chỉ số WQI (Water Quality Index), thông qua các chỉ tiêu sinh, lý, hóa. Kết quả cho thấy, chất lượng nước tại 2 điểm CĐ1 (WQI = 46,8) và CĐ3 (WQI = 49,06) chỉ được phép sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác. Chất lượng nước tại CĐ2 (WQI = 58,1) được sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp cùng với các mục đích tương đương khác. Trong khi đó thì chất lượng nước tại CĐ4 (WQI = 77,73) và CĐ 5 (WQI = 79,6) có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
ABSTRACT
In this study, we assess the water quality of Cu De river by WQI (Water Quality Index), through by the parameters of biology, physical and chemical. The result shows that the water quality in CĐ1 (WQI =46,8) and CĐ3 (WQI = 49,06) which is the only purpose used for water transportation. However, The water quality of CĐ2 is used for agricultural irrigation. While the water quality in CĐ4 (WQI = 77,73) and CĐ 5 (WQI = 79,6) that can be used for fresh water supply.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn