Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,446,641

 Biên soạn ngân hàng câu hỏi vấn đáp cho các môn học về môi trường
Chủ nhiệm:  ThS. Cáp Kim Cương; Thành viên:  TS. Võ Văn Minh, ThS. Trần Ngọc Sơn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: T2011-ĐN03-08 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

Đề tài đã giải quyết được các vấn đề sau:


-      Hệ thống được cơ sở lí luận về kiểm tra, đánh giá.


-      Phân tích và đề xuất được bảng trọng số câu hỏi và mức độ nhận thức cần đạt được trong mỗi chương của mỗi học phần: 
Phân tích môi trường


Đánh giá tác động môi trường


Công nghệ thực vật xử lý ô nhiếm


Chỉ thị sinh học môi trường


Công nghệ môi trường


Vi sinh môi trường


Ô nhiễm môi trường
-      Xây dựng được bộ ngân hàng câu hỏi vấn đáp ở các mức độ nhớ, hiểu, vận dụng – nâng cao của một số học phần thuộc bộ môn Khoa học môi trường và tài nguyên sinh vật.

Sản phẩm: Bộ ngân hàng câu hỏi vấn đáp cho các môn học về môi trường
Địa chỉ ứng dụng: Sinh viên khoa Sinh - Môi trường, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn