Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,577,557

 Xây dựng ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Thị Tường Vi; Thành viên:  ThS. Trần Ngọc Sơn, ThS. Cáp Kim Cương
Số: T2011-ĐN03-09 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Nghiên cứu mục tiêu, nội dung các học phần liên quan.
Xây dựng ngân hàng câu hỏi.
Sản phẩm là bộ ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá cho các học phần: Sinh thái biển, Đất ngập nước, Sinh thái học, Quy hoạch môi trường, Sinh thái học và môi trường, PPGD bảo vệ MT, Kinh tế chất thải
Địa chỉ ứng dụng: khoa Sinh - Môi trường, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn