Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Examining the Interrelationships among Service Quality, Perceived Price Fairness, Satisfaction and Purchase Intention of Passengers: A Case Study of Vietnam Airlines
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tz-Li Wang, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh, Nguyễn Thi Phượng
Nơi đăng: Journal of Southern Taiwan University of Science and Technology: Social Science Edition (ISSN 2518-9700); Số: 3(1);Từ->đến trang: 36-54;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn