Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,179

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của hành vi tương tác qua truyền thông mạng xã hội đến trung thành thương hiệu: Trường hợp khách du lịch tại Đà Nẵng. Tác giả: Trần Thị Kim Phương, Phạm Công Hậu, Nguyễn Thanh Trúc, Trần Trung Vinh, Trương Bá Thanh. Tạp chí Khoa học Thương mại (1859-3666). Số: 153. Trang: 55-62. Năm 2021. (Jun 9 2021 7:54PM)
[2]Tham luận: Ảnh hưởng của hình ảnh quốc gia xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu: Trường hợp thị trường trang phục thể thao Việt Nam. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Hoàng Ngân, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế phương pháp thống kê và kinh tế lượng - ứng dụng trong kinh tế và tài chính. Trang: 719-736. Năm 2019. (Feb 19 2019 9:11PM)
[3]Bài báo: Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến: Trường hợp thành phố Hội An, Việt Nam. Tác giả: Trần Trung Vinh, Lê Văn Huy, Lê Thị Bích Trâm, Trần Thị Kim Phương. Tạp chí Kinh Tế & Phát Triển (ISSN: 1859 - 0012). Số: 249. Trang: 61-70. Năm 2018. (Mar 31 2018 10:56AM)
[4]Bài báo: Đo lường ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng: Trường hợp siêu thị Co.opmart Gia Lai. Tác giả: Trần Trung Vinh, Trần Thị Kim Phương, Đào Văn Cường. Tạp chí Khoa Học Kinh Tế, ISSN (0866 - 7969). Số: 5(04). Trang: 99-112. Năm 2017. (Jan 3 2018 2:51PM)
[5]Bài báo: Khám phá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, sự hài lòng và ý định mua: Trường hợp hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa Học Kinh Tế, ISSN (0866 - 7969). Số: 5(03). Trang: 69-85. Năm 2017. (Sep 25 2017 4:17PM)
[6]Bài báo: Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu và dự định mua: Trường hợp thương hiệu Heineken tại thị trường bia Việt Nam. Tác giả: Trần Trung Vinh, Lê Văn Huy, Trần Thị Kim Phương. Tạp chí Kinh Tế & Phát triển. Số: 237. Trang: 83-94. Năm 2017. (Mar 27 2017 9:21PM)
[7]Tham luận: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ, hình ảnh doanh nghiệp, giá cảm nhận đến sự hài lòng và ý định mua của hành khách đối với hãng hàng không Quốc Gia Việt Nam - Vietnam Airlines. Tác giả: Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia thống kê và tin học ứng dụng. Trang: 598-612. Năm 2016. (Nov 21 2016 9:41PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The formation of passenger loyalty: Differences between ride-hailing and traditional taxi services. Authors: Duy Q.Nguyen-Phuoc, Phuong Thi Kim Tran, Diep Ngoc Su, Oscar Oviedo-Trespalacios, Lester W.Johnson. Travel Behaviour and Society (SSCI, Q1). No: 24. Pages: 218-230. Year 2021. (Apr 23 2021 10:40AM)
[2]Article: Modeling behavioral intention toward traveling in times of a health-related crisis. Authors: Su Ngoc Diep, Tran Thi Kim Phuong, Nguyen Thi Ngoc Ly, Thai Thi Huyen Tram, Doan Thi Hoai Thanh, Tran Trung Vinh. Journal of Vacation Marketing (ISI, SSCI, Q1). No: https://doi.org/10.1177/13567667211024703. Pages: Earlycite. Year 2021. (Jun 23 2021 8:07PM)
[3]Article: Linking self-congruity, perceived quality and satisfaction to brand loyalty in a tourism destination: the moderating role of visit frequency. Authors: Phuong Kim Thi Tran, Phong Dong Nguyen, Angelina Hanh Nhat Le, Vinh Trung Tran. Tourism Review (ISI, SSCI, Q1). No: http://dx.doi.org/10.1108/TR-04-2020-0143. Pages: Earlycite. Year 2021. (Apr 8 2021 9:03AM)
[4]Article: Brand equity and customer satisfaction: a comparative analysis of international and domestic tourists in Vietnam. Authors: Tran Thi Kim Phuong, Nguyen Ky Vien, Tran Trung Vinh. Journal of Product & Brand Management (1061-0421) (ISI, SSCI, Q1). No: 30(1). Pages: 180-194. Year 2021. (Jan 30 2021 8:45AM)
[5]Article: The impact of word of mouth on brand equity: a case study from the sportswear market in Vietnam. Authors: Tran Trung Vinh, Truong Ba Thanh, Nguyen Hoang Ngan, Tran Thi Kim Phuong. International Journal of Economics and Business Research (SCOPUS). No: 21(3). Pages: 411-432. Year 2021. (Feb 19 2021 10:44AM)
[6]Article: Factors influencing customer's loyalty towards ride-hailing taxi services – A case study of Vietnam. Authors: Nguyen Phuoc Quy Duy, Su Ngoc Diep, Tran Thi Kim Phuong, Le Thi Diem Trinh, Lester W. Johnson. Transportation Research Part A: Policy and Practice (SSCI, A* Ranking). No: 134. Pages: 96-112. Year 2020. (Feb 20 2020 5:43PM)
[7]Presentations: Proposing a Conceptual Model to Explain the Impact of Customer Engagement Behaviours Related To Social Media Advertising On Its Outcomes. Authors: Tran Trung Vinh, Tran Thi Kim Phuong. Kuala Kumpur International Conference on Education, Economics and Technology (KLICEET 2020) (eISBN: 978-967-16859-8-3). Pages: 147-161. Year 2020. (Apr 22 2020 9:18PM)
[8]Presentations: Customer engagement in social media and purchase intentions in the hotel industry: A conceptual framework. Authors: Tran Thi Kim Phuong, Tran Trung Vinh. Penang International Conference on Economics, Society and Technology (PICEST 2020) (eISBN: 978-967-16858-9-0). Pages: 47-60. Year 2020. (Apr 22 2020 9:15PM)
[9]Article: An Empirical Study Examining a Mediated Moderated Model of Perceived Price Fairness, Brand Equity and Purchase Intention. Authors: Tran Trung Vinh, Tran Thi Kim Phuong. International Journal of Advanced Research in Economics and Finance (e-ISSN: 2682-812X). No: 2(2). Pages: 44-59. Year 2020. (Jul 31 2020 8:42PM)
[10]Article: Impact of Country-Of-Origin Image on Brand Equity: A Case Study from The Sportswear Market in Vietnam. Authors: Nguyen Hoang Ngan, Truong Ba Thanh, Tran Thi Kim Phuong, Tran Trung Vinh. Asian Journal of Behavioural Sciences (e-ISSN: 2710-5865). No: 2(4). Pages: 1-17. Year 2020. (Dec 28 2020 9:54PM)
[11]Presentations: A Moderated Model of Customer Brand Engagement In Social Media: Antecedents and Outcomes. Authors: Tran Trung Vinh, Tran Thi Kim Phuong. 2ND ASNET INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC CONFERENCE (AIMAC 2020). Pages: 1-16. Year 2020. (May 5 2020 7:46PM)
[12]Article: Job satisfaction, employee loyalty and job performance in the hospitality industry: A moderated model. Authors: Tran Thi Kim Phuong, Tran Trung Vinh. Asian Economic and Financial Review (ISSN: 2222-6737); (SCOPUS). No: 10(6). Pages: 698-713. Year 2020. (Jun 22 2020 9:05PM)
[13]Article: Customer Engagement Behaviours Related to Social Media Advertising and Its Outcomes for Destination: Preliminary Testing of Scales. Authors: Tran Trung Vinh, Tran Thi Kim Phuong. International Journal of Business and Technology Management (e-ISSN: 2682-7646). No: 2(2). Pages: 1-17. Year 2020. (Jun 7 2020 10:20AM)
[14]Article: The Impact of Customer Engagement in Social Media on Satisfaction: A Preliminary Study. Authors: Tran Thi Kim Phuong, Tran Trung Vinh. Asian Journal of Research in Business and Management (e-ISSN: 2682-8510). No: 2(2). Pages: 60-75. Year 2020. (Jun 7 2020 10:22AM)
[15]Article: The effect of social media communication on brand equity through Facebook: evidence from CGV Cinemas, Vietnam. Authors: Tran Trung Vinh; Tran Thi Kim Phuong; Vo Thi Quynh Nga; Nguyen Phuc Nguyen. International Journal of Electronic Customer Relationship Management (1750-0672) (SCOPUS). No: 12(2). Pages: 143-166. Year 2019. (Nov 30 2019 11:45AM)
[16]Article: An empirical study examining an extended TAM model in the context of a Facebook event page. Authors: Tran Thi Kim Phuong, Tran Trung Vinh. Asian Journal of Empirical Research (E-ISSN: 2224-4425); (ABDC). No: 9(9). Pages: 238-253. Year 2019. (Sep 24 2019 12:12PM)
[17]Presentations: Literature review of the relationships between brand equity and consumer responses. Authors: Nguyen Hoang Ngan; Truong Ba Thanh; Tran Thi Kim Phuong; Tran Trung Vinh. 18th Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference (ISBN 978- 967-2072-37-9). Pages: 280-291. Year 2019. (May 29 2019 9:14PM)
[18]Article: Brand equity and consumer responses: conceptual framework and preliminary testing of scales. Authors: Nguyen Hoang Ngan; Truong Ba Thanh; Tran Thi Kim Phuong; Tran Trung Vinh. International Journal of Business, Economics and Law (ISSN 2289-1552). No: 18(2). Pages: 11-22. Year 2019. (May 29 2019 9:17PM)
[19]Article: Brand equity in a tourism destination: a case study of domestic tourists in Hoi An city, Vietnam. Authors: Tran Trung Vinh; Nguyen Phuc Nguyen; Tran Thi Kim Phuong; Tran Nien Tuan; Huynh Thi Phuong Thuan. Tourism Review (ISI, SSCI). No: 74(3). Pages: 392 - 410. Year 2019. (Jun 27 2019 3:21PM)
[20]Article: Examining the Interrelationships among Service Quality, Perceived Price Fairness, Satisfaction and Purchase Intention of Passengers: A Case Study of Vietnam Airlines. Authors: Tz-Li Wang, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh, Nguyễn Thi Phượng. Journal of Southern Taiwan University of Science and Technology: Social Science Edition (ISSN 2518-9700). No: 3(1). Pages: 36-54. Year 2018. (Jul 29 2018 7:48AM)
[21]Article: An empirical study on factors effecting the job satisfaction of employees in the hospitality industry –a case of Danang city, Vietnam. Authors: Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Asian Journal of Empirical Research (E-ISSN: 2224-4425); (ABDC). No: 7(7). Pages: 160-175. Year 2017. (Oct 4 2017 6:43PM)
[22]Article: Proposing an Extension of the Technology Acceptance Model to Explain Facebook User Acceptance of Facebook Event Page. Authors: Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Asian Social Science (ISSN 1911-2017; E-ISSN 1911-2025) (ABDC). No: 13(6). Pages: 133-141. Year 2017. (May 31 2017 7:02PM)
[23]Article: Examining the interrelationships among destination brand image, destination perceived quality, tourist satisfaction and tourist loyalty: evidence from Danang City, Vietnam . Authors: Tran Trung Vinh, Tran Thi Kim Phuong. International Journal of Tourism Policy (ISSN:1750-4104); (SCOPUS). No: 7(4). Pages: 352–374. Year 2017. (Nov 22 2017 9:53AM)
[24]Presentations: Proposing a theoretical model to determine factors effecting on job satisfaction, job performance and employee loyalty for technology information (IT) workers. Authors: Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Proceeding- The 13th international conference on knowledge- based economy and global management. Pages: 103-112. Year 2017. (Nov 29 2017 7:45PM)
[25]Article: Destination perceived quality, tourist satisfaction and word-of-mouth. Authors: Tz-Li Wang, Tran Thi Kim Phuong, Tran Trung Vinh. Tourism Review (ISSN: 1660-5373; ISI, SSCI). No: 72(4). Pages: 392-410. Year 2017. (Nov 30 2017 8:48PM)
[26]Presentations: Moderating Effects of Visit Frequency and Gender on the Relationships between Destination Perceived Quality, Tourist Satisfaction and Word- of- Mouth: A Conceptual Framework. Authors: Tz-Li Wang, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Proceeding of World Conference on Business and Management 2016. Pages: 560-568. Year 2016. (Jul 26 2016 12:36AM)
[27]Presentations: Examining the mediating role of tourist satisfaction in the relationship between destination brand image and tourist loyalty: A conceptual model. Authors: Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh, Nguyễn Ký Viễn, Nguyễn Thị Phượng. Proceeding- The 12th international conference on knowledge- based economy and global management. Pages: 389 - 396. Year 2016. (Nov 23 2016 11:00PM)
[28]Presentations: Relationships between service quality, image of business, price, customer satisfaction and purchase intention for customer. Evidence from Chian- Ci Shabu Shabu restaurant, Tainan, Taiwan. Authors: Fenghueih Huarng, Tran Thi Kim Phuong, Hsu Pao- Hsin, Javkhlan Ganbold.. Proceeding- The eleventh international conference on knowledge- based economy and global management. Pages: 485- 497. Year 2015. (Jul 26 2016 12:51AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn