Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,296,498

 Một số nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ dưới chính quyền Tổng thống B. Obama giai đoạn 2009-2016
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 8(105);Từ->đến trang: 29-34;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống B. Obama (2009-2016), với nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã phát triển một cách nhanh chóng, thực chất và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Bài viết sẽ điểm lại những bước tiến nổi bật trong quan hệ Việt – Mỹ trên các lĩnh vực chính và tập trung phân tích một số nhân tố cơ bản thúc đẩy quan hệ này dưới chính quyền Tổng thống B. Obama. Các nhân tố đó bao gồm nền tảng của quan hệ Việt – Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995, vị trí tối quan trọng của Việt Nam trong chính sách tái cân bằng châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, và sự chủ động điều chỉnh chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và quốc tế mới.
ABSTRACT
In the two presidencies of Barack Obama (2009-2016), Vietnam – U.S. relations have achieved a rapid, substantive and comprehensive growth owing to continuous efforts of the leaders and peoples of the two countries. This article highlights remarkable developments in key areas of Vietnam – U.S. relations and focuses on analyzing some basic driving forces for this relationship under the administration of President Barack Obama. These forces include the foundation of the Vietnam – U.S. relations since the two countries normalized their diplomatic relations in 1995, a critical position of Vietnam in the U.S. policy of Asia-Pacific rebalance, and Vietnam’s pro-activeness in tailoring its foreign policies in the new regional and international contexts.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn