Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,547

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số đặc điểm an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh. Tác giả: Trần Thị Thu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 30-35. Năm 2020. (Mar 27 2020 3:32PM)
[2]Bài báo: Bước phát triển tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế thời kỳ Đổi mới. Tác giả: Trần Thị Thu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 10.1, 2019. Trang: 43-47. Năm 2019. (Mar 27 2020 3:25PM)
[3]Tham luận: Một số nhân tố cơ bản chi phối sự định hình chính sách an ninh - đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donal Trump đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tác giả: Trần Thị Thu. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ & khu vực học trong thời kỳ hội nhập". Trang: 283-287. Năm 2017. (Jan 11 2018 12:40PM)
[4]Bài báo: Một số nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ dưới chính quyền Tổng thống B. Obama giai đoạn 2009-2016. Tác giả: Trần Thị Thu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(105). Trang: 29-34. Năm 2016. (Apr 25 2017 1:43PM)
[5]Tham luận: Smart Power in The U.S. Strategic Rebalance to The Asia-Pacific Region: The Case of "A Greater Mekong Health Security Partnership". Tác giả: Trần Thị Thu. Kỷ yếu Hội nghị NCKH khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Trang: 43-51. Năm 2014. (Apr 25 2017 1:53PM)
[6]Tham luận: Hoa Kỳ học trong chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế học, Trường ĐHNN, ĐHĐN. Tác giả: Trần Thị Thu, Trần Thị Ngọc Sương, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Tọa đàm khoa học "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Hoa Kỳ học". Trang: ---. Năm 2012. (Apr 25 2017 2:10PM)
[7]Tham luận: Phương pháp dạy – học trong môi trường lớp đông sinh viên. Tác giả: Trần Thị Thu. Kỷ yếu Hội nghị NCKH Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Trang: ---. Năm 2011. (Apr 25 2017 2:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The Importance of Asia-Pacific Region under B.Obama Administration. Authors: Trần Thi Thu. The Study of the U.S. Institute for Scholars on U.S. Foreign Policy, Bard College, USA. Pages: ---. Year 2013. (Apr 25 2017 2:04PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn