Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,509

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử, văn hóa và chính trị Hoa Kỳ
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2013 Sinh viên Khoa Quốc tế học  Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[2]Quan hệ đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2011 Sinh viên khoa Quốc tế học  Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[3]Lý luận Quan hệ quốc tế
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2011 Sinh viên khoa Quốc tế học  Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[4]Lịch sử Quan hệ Quốc tế 2
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2010 Sinh viên khoa Quốc tế học  Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[5]Chính sách đối ngoại Việt Nam
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2008 Sinh viên Khoa Quốc tế học  Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[6]Hệ thống chính trị và chính sách đối ngoại Hoa Kỳ
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2008 Sinh viên khoa Quốc tế học  Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[7]Lịch sử Quan hệ Quốc tế 1
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2008 Sinh viên khoa Quốc tế học  Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn