Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,050,966

 Hoa Kỳ học trong chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế học, Trường ĐHNN, ĐHĐN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thu, Trần Thị Ngọc Sương, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Nơi đăng: Tọa đàm khoa học "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Hoa Kỳ học"; Số: ---;Từ->đến trang: ---;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn