Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,209

 Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng mô hình tổng thể hệ thống phần mềm cho Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(85).2014, Quyển 2;Từ->đến trang: 30;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong giáo dục, công nghệ thông tin là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại học Đà Nẵng cần tái cấu trúc hệ thống phần mềm theo quy chế Đại học Vùng đồng thời đẩy mạnh toàn diện quá trình tin học hóa. Trong đó, cần chú trọng xây dựng kho dữ liệu dùng chung (SDR) và hệ thống chứng thực tập trung (CAS) như nền tảng để phát triển phần mềm trong tương lai. Đây được xem là giải pháp tối ưu, hỗ trợ quản lý người dùng trong hệ thống lớn mà không tạo nên dư thừa dữ liệu. Bài báo này đề xuất mô hình tổng thể hệ thống phần mềm cho Đại học Đà Nẵng dựa trên khảo sát kiến trúc phần mềm và nhu cầu tin học của các đơn vị thành viên. Bài báo cũng trình bày mô hình chứng thực tập trung và phân tích tính năng của dịch vụ truy xuất dữ liệu dùng chung. Mô hình đề xuất đã được triển khai và cho thấy hiệu quả trong việc quản lý, phát triển phần mềm.
ABSTRACT
Information technology is the key element in improving the training and management quality in education. Though there have been achievements in the development of software system, the University of Danang needs to reconstruct the existing system to meet the demands of Regional University Regulations and boost the computerization process. The focus, therefore, should be on implementing the Shared Data Repository (SDR) and Central Authentication Service (CAS) to build a solid foundation for future software development, which would support account management and authentication on multi-platform systems without data redundancy. This paper proposes a general model of software development for the University of Danang based on a survey on software architecture and computerized needs. This paper will also examine the CAS and analyze the need of building the services that supports the easy access to shared data. The proposed model has been applied and has shown high efficiency in software management and development.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn