Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,744,949

 LRUDSMART – KHO HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng*; ThS. Trịnh Công Duy*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 1;Từ->đến trang: 124;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quá nghiên cứu về việc xây dựng và khai thác kho học liệu trực tuyến dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Mục đích nghiên cứu là tạo ra một kho học liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên và khai thác nó thông qua thiết bị di động, mà cụ thể là qua máy tính bảng UD SmartBook. Công nghệ sử dụng khi phát triển ứng dụng là WCF Data Service nhằm phát triển ứng dụng như một dịch vụ để có thể kết nối, khai thác được từ các thiết bị di động sử dụng nền tảng Android. Kết quả nghiên cứu là một kho dữ liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên gồm giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo, đồ án tốt nghiệp,… và một ứng dụng theo mô hình hướng dịch vụ có thể kết nối bằng các thiết bị di động.
ABSTRACT
In this paper, we present the results of research on the development and exploitation of online learning resources for students of the University of Danang. Purpose of this study is to create a learning resources database for research and learning needs of students and its exploitation via mobile devices, in particular, through the UD SmartBook tablet. The technology used to develop a application is the WCF Data Service. We can use this application as a service to connect, exploit learning resources from mobile devices using the Android platform. The obtained research result are a database of UD’s learning resources which include curriculums, lecture books, reference documents, thesis reports, papers..., and a service-oriented application that wiill be connected by mobile devices.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn