Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,457

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hồ Thị Thường
Đề tài: Vấn đề chân lý trong chủ nghĩa thực dụng Mỹ

 Thạc sĩ

 Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Phan Công Lực
Đề tài: Đức tin và lý tính trong triết học Tây Âu trung cổ

 Thạc sĩ

 Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn