Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,866,731

[1] Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2013 - 2014. Số: 225/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2014.
[2] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Số: 5801/QĐKT. Năm: 2014.
[3] Thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015. Số: 672/QĐ-ĐHKT. Năm: 2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2017. Năm: 2017.
[6] Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn