Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,892,580

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hành chính học
Ngành: Khoa học quản lý
 2015 Đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Triết học, Lịch sử triết học phương Tây
Ngành: Triết học
 2015 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc
Ngành: Khoa học XHNV
 2015 Đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Triết học)
Ngành: Triết học
 2012 Sinh viên Đại học, Cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn