Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,674

 Khung năng lực cán bộ đảm bảo chất lượng: Đối sánh kết quả khảo sát tại các trường đại học ở Việt Nam với kết quả nghiên cứu lý luận
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trịnh Thế Anh, PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục và Nghệ thuật; Số: 20/2017;Từ->đến trang: 102-107;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu là đối sánh khung năng lực cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng được xác định từ kết quả khảo sát thực tế tại các trường đại học ở Việt Nam so với kết quả nghiên cứu từ lý luận của các học giả. Nghiên cứu sử dụng khung lý thuyết cảu Schneckenberg, Wildt và Ehlers để khảo sá và phân tích.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn