Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,334

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khung năng lực cán bộ đảm bảo chất lượng: Đối sánh kết quả khảo sát tại các trường đại học ở Việt Nam với kết quả nghiên cứu lý luận. Tác giả: ThS. Trịnh Thế Anh, PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Tạp chí Giáo dục và Nghệ thuật. Số: 20/2017. Trang: 102-107. Năm 2017. (Jun 13 2017 11:06AM)
[2]Bài báo: Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá - cơ sở quan trọng của veiecj đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Trịnh Thế Anh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm". Số: KL 30 ĐM 15. Trang: 387-396. Năm 2015. (Oct 12 2015 11:22PM)
[3]Bài báo: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ của các phòng ban trong các trường đại học qua ý kiến của giảng viên và sinh viên. Tác giả: ThS. Trịnh Thế Anh*; Lê Thanh Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 10(83).2014. Năm 2014.
(Feb 25 2015 2:42PM)
[4]Bài báo: Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra đánh giá ở trường phổ thông qua khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý giáo dục. Tác giả: ThS. Trịnh Thế Anh, PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ IV. Số: 02.01.13/15-ĐH 2014. Trang: 668-673. Năm 2014. (Apr 29 2014 6:45AM)
[5]Bài báo: Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành mầm non tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trịnh Thế Anh, Đặng Quốc Hòe. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(01)2013. Trang: 78-84. Năm 2013.
(Apr 5 2013 11:29AM)
[6]Bài báo: Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về công tác giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Đặng Quốc Hòe, Trịnh Thế Anh. Tạp chí khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 123-129. Năm 2012. (May 26 2012 12:57AM)
[7]Bài báo: Đánh giá chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm thông qua thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Đặng Quốc Hòe, Trịnh Thế Anh. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 1(01). Trang: 126-133. Năm 2011. (Feb 21 2012 6:22PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn