Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,315

[1] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên và sinh viên về công tác phục vụ của các phòng ban chức năng của Đại học Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thế Anh. Thành viên: Đỗ Thế Cương; Lê Thanh Hà. Mã số: T2015-03-01. Năm: 2015. (Dec 17 2015 8:47AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Văn Thanh. Thành viên: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Vinh San. Mã số: DD2013-03-56-BS. Năm: 2014. (Feb 27 2015 10:49AM)
[3] Đề tài Khác: Đánh giá năng lực tự học của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trịnh Thế Anh. Mã số: LVThS. Năm: 2013. (Sep 25 2013 9:04PM)
[4] Đề tài Khác: Ứng dụng phần mềm thống kê trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý số liệu phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng tại Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trịnh Thế Anh. Thành viên: . Mã số: SKKN cấp ĐHĐN. Năm: 2013. (Jul 30 2013 9:30AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trịnh Thế Anh. Thành viên: Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Vinh San, Trương Văn Thanh. Mã số: Đ2012 - 03 - 14. Năm: 2012. (Apr 12 2012 10:34AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn