Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,394

 Đánh giá chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm thông qua thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Đặng Quốc Hòe, Trịnh Thế Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giáo dục; Số: 1(01);Từ->đến trang: 126-133;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày những đánh giá, nhận xét của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng cho các nội dung của khóa học bao gồm những nội dung về mục tiêu, chương trình đào tạo; đội ngũ giảng viên; mức độ đáp ứng yêu cầu của khóa học; công tác quản lý, phục vụ đào tạo; công tác hỗ trợ người học và những nhận xét chung của sinh viên về khóa học, từ đó đưa ra các nhóm giải pháp để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This aticle presents the evaluation, review graduate’s Danang University of Education for the content of the course, includes the content of the objectives, programs and training of teaching staff; level to achieve the target of the course; management, service and training support the learners and the general comments of students on the course, from which the five measures to promote strengths and overcome weaknesses in order to constantly improve the quality of DUE.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn