Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,970,435

 Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về công tác giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Đặng Quốc Hòe, Trịnh Thế Anh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: 2;Từ->đến trang: 123-129;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày những đánh giá, nhận xét của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trên các nội dung về kiến thức giảng dạy, phương pháp giảng dạy, phương tiện và tài liệu, công tác kiểm tra đánh giá, quan hệ giao tiếp giữa giảng viên-sinh viên và những nhận xét, những ý kiến đóng góp của sinh viên về hoạt động giảng dạy. Những ý kiến, đánh giá của sinh viên là nguồn cung cấp những “thông tin ngược” để giảng viên điều chỉnh và cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy; giúp cán bộ quản lí có những cơ sở ra những quyết định đúng đắn trong quá trình quản lý và hướng tới mục đích cuối cùng là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
ABSTRACT
This article presents students’ assessments and comments on teaching of lecturers at University of Education - The University of Danang in terms of knowledge of teaching, teaching methods, teaching tools and teaching materials, monitoring and assessment activities, the relationship between lecturers and students and students ‘ feedbacks about teaching activities. The feedbaks of students are a source of the "contrary information" for teachers to adjust and improve the teaching content and methods and help the managing staff have the foundations to make right decisions in the management process towards the ultimate goal which is to improve the quality of training at UED continuously.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn