Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,483

 Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành mầm non tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Thế Anh, Đặng Quốc Hòe
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 6(01)2013;Từ->đến trang: 78-84;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong 5 năm trở lại đây. Số liệu nghiên cứu thu thập từ 141 cán bộ quản lý đến từ 62 trường mầm non ở 4 quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các phương pháp phân tích sử dụng trong nghiên cứu là thống kê mô tả, kiểm định Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh viên tốt nghiệp ngành mầm non của Trường ĐHSP Đà Nẵng đáp ứng công việc ở mức tốt về phẩm chất đạo đức chính trị lối sống, ở mức khá cho nội dung kiến thức và kỹ năng, ở mức trung bình cho năng lực phát triển nghề nghiệp. Các tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn nhận được mức độ đánh giá khác nhau, trong đó các tiêu chí về năng lực giáo dục học sinh và năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục được đánh giá thấp nhất.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This article presents the level of meeting the job requirements of students graduating in Bachelor of Preschool Education at University of Education – The University of Danang in 5 years back. The study data from 141 administrators from 62 pre-schools in four districts in Da Nang. The analytical methods used in this study are descriptive statistics, Cronbach's Alpha testing and explore factor analysis (EFA). The research results shows that graduates of the University of Education - The University of Danang have done the work in terms of political ethics and lifestyle at the excellent level, in terms of the knowledge and skills at good level and in terms of professional development capacity at the fair level. The criteria for each standard receive different evaluation levels, in wich the criteria on capacity of discovering and resolving problems in educational practice have been underestimated.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn