Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,731

 Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra đánh giá ở trường phổ thông qua khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý giáo dục
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trịnh Thế Anh, PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ IV
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 02.01.13/15-ĐH 2014;Từ->đến trang: 668-673;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày về hiện trạng công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh qua ý kiến của những nhà cán bộ quản lý giáo dục ở trường phổ thông cho các nội dung về Công tác quản lý nội dung, kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá, về phương pháp kiểm tra đánh giá được sử dụng và nội dung phân tích và sử dụng kết quả phân tích kết quả thi vào việc điều chỉnh phương pháp giảng dạy của giáo viên. Trên cơ sở thực trạng đó, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra đánh giá ở trường phổ thông.
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn