Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,377

 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ của các phòng ban trong các trường đại học qua ý kiến của giảng viên và sinh viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trịnh Thế Anh*; Lê Thanh Hà
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Số 10(83).2014;Từ->đến trang: 4;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chất lượng đào tạo của trường đại học phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có vai trò quan trọng của các hoạt động phục vụ đào tạo như công tác hành chính, tài chính, thư viện... Bài viết này trình bày quy trình xây dựng và nội dung các tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ của các phòng ban trong các trường đại học qua ý kiến của giảng viên và sinh viên. Các tiêu chí đánh giá xây dựng trên 4 nội dung là thái độ làm việc, năng lực phục vụ, sự tin cậy và sự hữu hình. Các tiêu chí đều có tính đồng hướng và đảm bảo độ tin cậy. Những thông tin thu được từ các tiêu chí đánh giá đảm bảo tính chính xác phản ảnh đúng thực trạng chất lượng phục vụ của các phòng ban trong trường đại học và sẽ là cơ sở để các nhà quản lý của nhà trường đưa ra được những giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động hỗ trợ giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Training quality of a university relies on various factors, among which is the quality of such services as administrative affairs, finance service, political and student affairs, or library service. This article presents the procedure of developing evaluation criteria and survey samples to collect the lecturers’ and students’ opinions of the departments’ services at the university. The framework of criteria is built on the correlative elements of service attitude, service competence, credibility, and tangibles. The surveys are qualified as the tool of high validity and reliability and can be used to improve the efficiency of university management and the quality of educational support services.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn