Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,005

 Ứng dụng phần mềm thống kê trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý số liệu phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng tại Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Trịnh Thế Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: SKKN cấp ĐHĐN ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn