Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 QUÁN DỤNG NGỮ’ TIẾNG HÀN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI ‘NGỮ CỐ ĐỊNH’ TIẾNG VIỆT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Lan Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa học & Công Nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1 (50);Từ->đến trang: 162-167;Năm: 2012
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này nghiên cứu ‘quán dụng ngữ’ tiếng Hàn và mối tương quan với ‘ngữ cố định’ tiếng Việt để tìm điểm tương đồng và khác biệt giữa hai khái niệm của hai ngôn ngữ. Thông qua những điểm tương đồng và khác biệt về hình thái, về ngữ nghĩa và về đặc tính, người viết mong muốn tìm một từ chuyển ngữ 관용어 sang tiếng Việt phù hợp. Bài viết này nhằm cung cấp cho người học và người dạy tiếng Hàn những kiến thức về khái niệm, đặc tính, ngữ nghĩa của quán dụng ngữ đồng thời giúp họ tránh lầm lẫn trong việc chuyển dịch nghĩa của quán dụng ngữ - 관용어 sang tiếng Việt. Từ khóa: quán dụng ngữ tiếng Hàn, Ngữ cố định tiếng Việt, khái niệm, đặc tính, ngữ nghĩa của quán dụng ngữ tiếng Hàn.
ABSTRACT
This paper focuses on Korean 관용어 and comparing with Vietnamese fixed phrase to find out the differences and similarities between the two languages. Base on that, from this comparison, writer wants to find out a Vietnamese word which has the suitable meaning with the 관용어 in Korean. This paper provides definition, character and meaning of Korean 관용어 for students and teachers. At that same time, this paper will help them in avoid the mistake in translating 관용어 by Vietnamese language. Key words: Korean idiom, Vietnamese fixed phrase, definition of Korean idiom, character of Korean idiom, meaning of Korean idiom.
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn