Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,925

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết dịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên năm 3  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[2]Học phần chuyên môn cuối khóa 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 sinh viên năm 4
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[3]Học phần chuyên môn cuối khóa 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên năm 4
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[4]Lịch sử văn hóa Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2010 Người Hàn Quốc tại công ty Doosan Vian, Quảng Ngãi  Công ty Doosan vina, Quảng Ngãi
[5]Cú pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên năm 4
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[6]Văn học Hàn Quốc
Ngành: Văn hoá học
 2010 Sinh viên năm 3
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[7]Trích giảng văn học Hàn Quốc
Ngành: Văn hoá học
 2010 Sinh viên năm 4
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[8]Hán tự
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên năm 3  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[9]Tiếng Hàn thư ký văn phòng
Ngành: Khác
 2008 Sinh viên năm 3
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[10]Văn hóa văn minh Hàn Quốc
Ngành: Văn hoá học
 2008 Sinh viên năm 3
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[11]Văn học cổ điển Hàn Quốc
Ngành: Văn hoá học
 2008 Sinh viên năm 3  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[12]NGhe 4
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 2
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[13]Nghe 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 3
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[14]Đọc 4
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 2  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[15]Nói 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 3  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[16]Viết 4
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên chính qui chuyên ngành tiếng Hàn năm thứ 2
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Nhật - Hàn - Thái, Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng
[17]Viết 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 3  Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐH ĐÀ Nẵng
[18]Nói 4
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh vien năm 2
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[19]Nói 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh vien năm 3
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[20]Đọc 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên năm 1
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[21]Đọc 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên năm 2  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[22]Viết 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 
marriage affairs open i want an affair
 
[23]Viết 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên chính qui tiếng Hàn năm 2  Khoa Trung - Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
[24]Nói 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh vien năm 1
marriage affairs open i want an affair
 ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng
[25]Nói 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh vien năm 2  ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng
[26]Nghe 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên năm 1  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[27]Nghe 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên năm 2
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[28]Tiếng Hàn xuất khẩu lao động
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trung tâm giáo dục việc làm Quảng Nam
[29]Đọc 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên năm 1
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[30]Nghe 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh vien năm 1  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[31]Viết 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên năm 1
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Trung - Nhật, Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[32]Nói 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên năm 1  ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn