Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,333

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Luận thuyết tự sự - Bước đệm đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa văn học Triều Tiên. Tác giả: ThS. Trần Thị Lan Anh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 47. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[2]Bài báo: Thực trạng hoạt động đào tạo tiếng Hàn tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng, đề xuất một vài giải pháp tăng cường và phương hướng phát triển. Tác giả: Trần Thị Lan Anh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Hàn Quốc học
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 9 (3) 2014. Trang: trang 37-43. Năm 2014.
(Aug 29 2014 4:21PM)
[3]Tham luận: Thách thức và phương hương khắc phục trong hoạt động đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN. Tác giả: Trần Thị Lan Anh. Hội thảo Những tồn tại và phương án hợp tác trong giáo dục Hàn Quốc học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: Báo cáo tham luận. Năm 2014.
(Aug 29 2014 4:25PM)
[4]Bài báo: Đi tìm nguyên nhân tại sao '춘향전- XUÂN HƯƠNG TRUYỆN' sống trường tồn với thời gian. Tác giả: ThS. Trần Thị Lan Anh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(81).2014. Trang: 31. Năm 2014. (Oct 29 2014 2:52PM)
[5]Tham luận: Giới thiệu tổ tiếng Hàn và phương hướng phát triển giai đoạn 2014-2018. Tác giả: Trần Thị Lan Anh. Hội thảo Tình hình đào tạo, nghiên cứu Hàn Quốc học và Định hướng phát triển tại Việt Nam do Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc tổ chức. Trang: trang 32-40. Năm 2013. (Aug 29 2014 3:49PM)
[6]Bài báo: HIỆN THỰC NÔNG THÔN BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN VÀ VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA PARK YEONG JUN VÀ NGÔ TẤT TỐ. Tác giả: Trần Thị Lan Anh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 11 (141). Trang: 58-68. Năm 2012.
(Feb 5 2013 11:02PM)
[7]Bài báo: YẾU TỐ VĂN HÓA HÔN NHÂN TRONG MỘT SỐ ‘QUÁN DỤNG NGỮ’ TIẾNG HÀN PHỔ BIẾN. Tác giả: Trần Thị Lan Anh. Tạp Chí Khoa học & Công Nghệ. Số: 11 (60). Trang: 110-115. Năm 2012. (Feb 5 2013 11:16PM)
[8]Bài báo: QUÁN DỤNG NGỮ’ TIẾNG HÀN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI ‘NGỮ CỐ ĐỊNH’ TIẾNG VIỆT . Tác giả: Trần Thị Lan Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp Chí Khoa học & Công Nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1 (50). Trang: 162-167. Năm 2012.
(Jan 7 2013 12:50AM)
[9]Bài báo: Hoạt động giảng dạy học phần ngữ pháp tiếng Hàn theo học chế tín chỉ. Tác giả: Trần Thị Lan Anh. Đại học Đà Nẵng. Số: kỷ yếu. Trang: 91~96. Năm 2011. (Aug 25 2015 11:45AM)
[10]Bài báo: HIỆN THỰC NÔNG THÔN TRIỀU TIÊN DƯỚI THỜI THỰC DÂN PHẢN ÁNH TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC (Cơn mưa rào, Đói khát và chết chóc, Làng Saha). Tác giả: Trần Thị Lan Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng, Số 40 - quyển 3. Số: 40. Trang: 7 - 13. Năm 2010. (May 22 2011 3:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: 시대를 초월하여 많은 사랑을 받아오는 ‘춘향전’의 매력 (Sức hấp dẫn của Xuân Hương truyện). Authors: Trần Thị Lan Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Văn học Hàn Quốc trong bối cảnh Châu Á. Pages: trang 161-170. Year 2014. (Aug 29 2014 4:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn