Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 YẾU TỐ VĂN HÓA HÔN NHÂN TRONG MỘT SỐ ‘QUÁN DỤNG NGỮ’ TIẾNG HÀN PHỔ BIẾN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Lan Anh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa học & Công Nghệ; Số: 11 (60);Từ->đến trang: 110-115;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các dân tộc khác nhau sở hữu một ngôn ngữ khác nhau nhưng điểm chung chúng ta có thể nhận biết được là nghĩa của ngôn ngữ hay từ vựng sử dụng trong sinh hoạt đời thường khác hẳn với nghĩa cơ bản vốn có của từ vựng, khác hẳn với những quy tắc ngữ pháp. ‘Quán dụng ngữ’ trong ngôn ngữ Hàn được xem xét trên bình diện này. ‘Quán dụng ngữ’ phản ánh rõ các biểu hiện, các sắc thái khác nhau của sự vật, hiện tượng liên quan đến đặc trưng văn hóa, tập quán xã hội Hàn Quốc, vì thế có thể nói yếu tố văn hóa Hàn đều được thể hiện ở các vật thực, việc thực mà ‘quán dụng ngữ’ dùng làm biểu trưng cho nội dung của chúng. Những việc thực mà bài viết này đề cập đến chính là các yếu tố liên quan đến văn hóa hôn nhân hàm chứa trong một số ‘quán dụng ngữ’ tiếng Hàn phổ biến có trong sách giáo khoa và giáo trình giảng dạy chuyên ngành tiếng Hàn ở Khoa Nhật – Hàn – Thái, ĐHNN - ĐHĐN. Từ khóa: quán dụng ngữ tiếng Hàn; văn hóa; yếu tố văn hóa hôn nhân Hàn Quốc; rạng rỡ hoa chúc; văn hóa Nho giáo
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Different people owning a different language but the general point we can recognize the significance of language or vocabulary used in daily life different from that inherent basic vocabulary, otherthan the grammar rules that. '관용어' in the Korean language to be considered on this level. '관용어' reflects the expression, the different shades of things, phenomena related to the cultural characteristics and practices of Korean society, so can speak Korean cultural elements are reflected in the food, the realization that '관용어' used as a symbol for their content. The realization that this article refers to is the cultural factors related to marriage contained some 'in popular Korean textbooks and specialized curriculum in Korean in Japanese – Korean – Thai Department, College of Foreign Languages, Danang University. Key words: Korean; culture; Korean cultural marriage; radiant flowers; Confucian culture.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn