Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giới thiệu tổ tiếng Hàn và phương hướng phát triển giai đoạn 2014-2018
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Lan Anh
Nơi đăng: Hội thảo Tình hình đào tạo, nghiên cứu Hàn Quốc học và Định hướng phát triển tại Việt Nam do Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc tổ chức; Số: Kỷ yếu;Từ->đến trang: trang 32-40;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giới thiệu cụ thể hoàn cảnh ra đời, quá trình đào tạo, chức năng, nhiệm vụ, số lượng nhân sự, số lượng sinh viên, hoạt động đối ngoại, hoạt động NCKH, hoạt động tình nguyện, hoạt động sinh viên, CLB, v..v.. Trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển toàn diện Tổ bộ môn tiếng Hàn.
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn