Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 시대를 초월하여 많은 사랑을 받아오는 ‘춘향전’의 매력 (Sức hấp dẫn của Xuân Hương truyện)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Lan Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Văn học Hàn Quốc trong bối cảnh Châu Á; Số: Hội thảo Quốc tế;Từ->đến trang: trang 161-170;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Đi tìm sức hấp dẫn của 'Xuân Hương truyện', từ đó truyền tải cái hay cái đẹp của tác phẩm được xem là đại diện cho những tác phẩm văn học cổ điển đặc sắc của Triều Tiên.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
세계의 각 나라마다 대표적 문학 작품이 있다. 한국도 마찬가지이다. 『춘향전』은 널리 알려진 유명한 작품일 뿐만 아니라 한국의 대표적인 고전 문학 작품이다. 그리고『춘향전』은 지금까지 많이 연구되었다. 본고는『춘향전』이 이렇게 사랑 받게 된 네 가지의 이유를 살펴보는 것을 목적으로 삼고『춘향전』의 문학적 가치를 밝혀보려 한다.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn