Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng hoạt động đào tạo tiếng Hàn tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng, đề xuất một vài giải pháp tăng cường và phương hướng phát triển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Lan Anh
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Hàn Quốc học
marriage affairs open i want an affair
; Số: Số 9 (3) 2014;Từ->đến trang: trang 37-43;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính đến thời điểm hiện nay, việc giảng dạy đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam đã trải qua một chặng đường chưa phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Trong quá trình phát triển bộ môn tiếng Hàn tại trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) yêu cầu cần nhìn nhận lại quá trình đào tạo, phát hiện những tồn tại từ đó khăc phục, sửa đổi, bổ sung và phát triển là một yêu cầu cấp thiết. Bài viết này đề cập đến những tồn tại và khó khăn trong quá trình đào tạo tiếng Hàn giai đoạn từ năm 2005 đến nay và đề xuất một số giải pháp cũng như phương hướng phát triển của bộ môn tiếng Hàn tại trường ĐHNN – ĐHĐN trong thời gian tới.
ABSTRACT
Until now, Korean language training in Vietnam has undergone a period is not long but not short. During the Korean studies department development University of foreign language studies – University of Danang (CFL – UD), it is required rethinking about the training process to discover the shortcoming existed to adjust, overcome, amend and develop. This article refers to the existence and problems in Korean language training course period from 2005 to present and propose some solutions as well as the development direction of the Korean studies in the CFL - UD in the future. Key words: Korean language training, situation, challenges, solutions, development direction.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn