Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Tìm hiểu yếu tố văn hóa trong một số 'quán dụng ngữ' tiếng Hàn phổ biến và một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy 'quán dụng ngữ' cho sinh viên chuyên ngữ.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Trần Thị Lan Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: Đ2011-05-04 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

- Xác định được mối tương quan, điểm tương đồng và khác biệt giữa ‘quán dụng ngữ’ tiếng Hàn và ‘ngữ cố định’ tiếng Việt về các mặt hình thái, ngữ nghĩa và đặc tính.

- Chứng minh được ‘quán dụng ngữ’ tiếng Hàn hàm chứa yếu tố văn hóa hôn nhân và đời sống gia đình.

- Đề xuất được những giải pháp giải quyết thực trạng giáo trình về ‘quán dụng ngữ’, cũng như đề xuất một số giải pháp giảng dạy tiếng Hàn hiệu quả.

Hiệu quả:

- Tổng quan khái niệm, phạm trù, đặc tính, ngữ nghĩa của ‘quán dụng ngữ’ và mối tương quan với ngữ cố định tiếng Việt.

- Mô tả chức năng đặc điểm ‘quán dụng ngữ’ tiếng Hàn, đồng thời phân tích những yếu tố văn hóa hôn nhân và đời sống gia đình trong ‘quán dụng ngữ

- Mô tả thực trạng giáo trình và thực trạng việc học, giảng dạy ‘quán dụng ngữ’ tại Khoa Nhật – Hàn – Thái, trường ĐHNN, ĐHĐN. Trên cơ sở phân tích đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy ‘quán dụng ngữ’.

- Tài liệu tham khảo giảng dạy bộ môn Nghe, Nói, Đọc, Viết, Trích giảng văn học Hàn Quốc, Biên Thông dịch và Từ vựng cho sinh viên Việt Nam học tiếng Hàn.

- Tài liệu tham khảo cho các giáo viên giảng dạy tiếng Hàn.

Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Đề tài có thể có hiệu quả ứng dụng tại một số địa chỉ:

-Tổ tiếng Hàn, Khoa Nhật – Hàn – Thái, trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐHĐN.

-Và có thể ứng dụng tại một số trường đào tạo chuyên ngành tiếng Hàn, hoặc chuyên ngành Hàn Quốc học.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn