Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,737,900

 NGHIÊN CỨU VỀ THUẬT TOÁN ĐỒNG THUẬN CHO HỆ THỐNG ĐA ĐỐI TƯỢNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Minh Dung
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại Học Đà Nẵng; Số: 6(103)2016;Từ->đến trang: 35-39;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã chú ý ngày càng tăng đến vấn đề đồng thuận (consensus problem) đối với hệ đa đối tượng (multi-agent systems), đặc biệt là mạng cảm biến không dây, nghĩa là các hệ thống điều khiển mà phân bố phân tán và hợp tác với nhau bằng cách trao đổi thông tin quan mạng truyền thông. Bài báo này là một nghiên cứu ngắn gọn về vấn đề đồng thuận trong hệ thống đa đối tượng dựa vào những nghiên cứu hiện tại trên thế giới. Trong đó, một cái nhìn chung về thuật toán đồng thuận cũng như những ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực quan trọng được giới thiệu. Thêm vào đó, tác giả còn thu thập những nghiên cứu về việc thiết kế ma trận đồng thuận (consensus matrix) tuỳ thuộc vào phân tích hội tụ của thuật toán đồng thuận. Cuối cùng, tác giả đưa ra một số các vấn đề mở rộng mà có thể là các hướng nghiên cứu trong tương lai
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn