Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,627

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Optimization method in designing a finite-time average consensus protocol. Tác giả: Trần Thị Minh Dung. Tạp chị KHCN Đại Học Đà Nẵng, 2018. Số: 12(133). Trang: 1-5. Năm 2018. (Jun 11 2019 3:54PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU VỀ THUẬT TOÁN ĐỒNG THUẬN CHO HỆ THỐNG ĐA ĐỐI TƯỢNG . Tác giả: Trần Thị Minh Dung. Tạp chí KHCN Đại Học Đà Nẵng. Số: 6(103)2016. Trang: 35-39. Năm 2016. (Jun 11 2017 10:58PM)
[3]Bài báo: THIẾT KẾ TỐI ƯU HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ BỘ DỰ TRỮ CÓ KẾT NỐI VỚI LƯỚI. Tác giả: Lưu Ngọc An*, Trần Thị Minh Dung. Tạp chí KHCN Đại Học Đà Nẵng. Số: 1(98). Trang: 6-10. Năm 2016. (Apr 17 2016 12:01PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Collaborative Network Monitoring by means of Laplacian Spectrum Estimation and Average Consensus. Authors: Trần Thi Minh Dung và Alain Y. Kibangou. International Journal of Control and Automation (IJCAS). No: XX(V) (2019). Pages: 1-12. Year 2019. (Jun 11 2019 3:56PM)
[2]Article: A New Application of Extreemum-Seeking Algorithm for PMSG-Wind turbine via Linear Quadratic Regulator. Authors: Phan Đình Chung; Trần Thị Minh Dung. International Journal of Applied Engineering Research. No: 7. Pages: 5501-5507. Year 2018. (Jun 11 2018 11:12PM)
[3]Article: Optimal energy management for an on-grid microgrid by using Brand and Bound method. Authors: Lưu Ngọc An; Trần Thị Minh Dung; Trần Quốc Tuấn. 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industria. No: 18. Pages: 516-521. Year 2018. (Jun 11 2018 11:14PM)
[4]Article: Distributed Network Topology Reconstruction in Presence of Anonymous Nodes. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. EUSIPCO 2015, Nice, France. No: --. Pages: --. Year 2015. (May 20 2015 9:01AM)
[5]Article: Distributed Estimation of Laplacian Eigenvalues via Constrained Consensus Optimization Problems. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou. Systems & Control Letters. No: 80. Pages: 56-62. Year 2015. (May 20 2015 8:58AM)
[6]Article: Distributed Estimation of Graph Laplacian Eigenvalues by the Alternating Direction of Multipliers Method. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou. Cape Town International Convention Centre, Cape Town, South Africa
marriage affairs open i want an affair
. No: 19. Pages: 5526-5531. Year 2014.
(May 20 2015 8:54AM)
[7]Article: Distributed Design of Finite-time Average Consensus Protocols. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Rhine-Moselle-Hall, Koblenz, Germany. No: 4. Pages: 227-233. Year 2013. (May 20 2015 8:52AM)
[8]Article: Consensus-based distributed estimation of Laplacian eigenvalues of undirected graphs. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou. European Control Conference (ECC), Zurich, Switzerland. No: -. Pages: 227-232. Year 2013. (May 20 2015 8:49AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn