Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,545

 Xây dựng thuật toán tối ưu hóa đánh giá tính bền vững của hệ thống điều khiển được kết nối mạng
Chủ nhiệm:  Trần Thị Minh Dung; Thành viên:  Lưu Ngọc An, Giáp Quang Huy
Số: B2018-ĐN02-03 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
The terminology “consensus” has appeared for a long time in the literature. However, the consensus applied in control seems to be new for the research community in Vietnam. We are familiar with the development history of consensus in economic, computer science and also in society science. But, the application of consensus in technology and control obviously opens the gate to the world. The integration between consensus algorithm and the optimization method to assess the robustness of the network is the creativeness and the innovativeness in recent research tendency.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn