Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: WTO Accession and Firm Productivity of Vietnamese Manufacturing Sector: 2006 - 2013. Tác giả: Phan Đặng My Phương, Lê Diên Tuấn. The 2nd International Conference on Commerce and Distribution. Trang: 126-136. Năm 2020. (Jul 2 2020 6:28PM)
[2]Tham luận: Xây dựng mô hình điều phối tối ưu quan hệ tín dụng thông qua môi giới điện tử trong thời đại công nghệ số. Tác giả: Lê Diên Tuấn, Phan Đặng My Phương. Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính và Ngân hàng. Trang: 1-12. Năm 2020. (Jul 2 2020 6:34PM)
[3]Tham luận: Multi-Objective Modelling-Based Matching Approach between Trading Agents through a Broker with Price Discount Policies as per Quantity in B2B E-marketplae. Tác giả: Lê Diên Tuấn, Phan Đặng My Phương. In the 8th Conference on Information Technology and Its Application (CITA2019). Trang: 49-57. Năm 2019. (Jul 2 2020 6:26PM)
[4]Tham luận: A new matching approach based on benefit of broker, buyer and seller in E-commerce. Tác giả: Le Dien Tuan and Tran The Vu. In the 7th Conference on Information Technology and Its Application. Trang: 46-53. Năm 2018. (Jun 16 2019 1:30AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An economic model-based matching approach between buyers and sellers through a broker in an open e-marketplace. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang and Fenghui Ren. Journal of Systems science and Systems engineering (SCIE). No: 2, Volume 27. Pages: 156-179. Year 2018. (Mar 25 2018 6:49PM)
[2]Presentations: A Broker-Based Matching Approach between Trading Agents using Multi-Objective Optimization in an Open E-marketplace. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang and Fenghui Ren. In the International Workshop on Smart Simulation and Modelling in Complex Systems (IJCAI 2017), Australia. Pages: 41-52. Year 2017. (Oct 13 2017 7:59AM)
[3]Article: Membership Function Based Matching Approach of Buyers and Sellers through a Broker in Open E-Marketplace. Authors: Dien Tuan Le, Fenghui Ren and Minjie Zhang. Studies in Computational Intelligence (Scopus). No: Vol 670. Pages: 125-134. Year 2017. (Apr 4 2017 9:00AM)
[4]Presentations: A Multi-Criteria Group Based Matching Approach of Buyers and Sellers Through a Broker in Open E-marketplaces. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang and Fenghui Ren. In the Ninth International Workshop on Agent-based Complex Automated Negotiations (ACAN2016), Singapore. Pages: 17-23. Year 2016. (Apr 4 2017 8:20AM)
[5]Article: A Relaxation Strategy with Fuzzy Constraints for Supplier Selection in a Power Market. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang and Fenghui Ren. Studies in Computational Intelligence (Scopus). No: Vol. 564. Pages: 83-97. Year 2015. (Apr 4 2017 9:12AM)
[6]Presentations: A Broker-Based Optimal Matching Approach of Buyers and Sellers for Multi-Attribute Exchanges in Open Markets. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang and Fenghui Ren. In the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC), Hong Kong. Pages: 563-568. Year 2015. (Apr 4 2017 9:05AM)
[7]Article: A Regression-Based Approach for Threshold Selections of Support and Confidence in Association Rule Mining. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang, Fenghui Ren and Xudong Luo. International Journal of Computers and their applications (IJCA). No: Vol. 22, No. 2. Pages: 59-74. Year 2015. (Apr 4 2017 9:09AM)
[8]Article: A Regression-Based Approach for Improving the Association Rule Mining through Predicting the Number of Rules on General Datasets. Authors: Dien Tuan Le, Fenghui Ren and Minjie Zhang. Lecture Notes in Computer Science (Scopus). No: Vol. 7458. Pages: 229-240. Year 2012. (Apr 4 2017 9:19AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn