Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,173

 Hoàn thiện công tác thống kê nhằm ứng dụng phương pháp Sixsigma ở các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam (trường hợp các doanh nghiệp ở Đà Nẵng).
Chủ nhiệm:  TS. Lê Dân; Thành viên:  ThS. Lê Diên Tuấn
Số: B2006-ĐN04-06 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn