Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,813,282

 Hoạt động hải quan Việt Nam trong tiến trình hội nhập cộng đồng kinh tế Asean
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn; Trần Văn Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969); Số: 5(01);Từ->đến trang: 71-81;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả về việc nhận diện những vấn đề trở ngại và đề xuất biện pháp giải quyết nhằm hoàn thiện một số nội dung liên quan đến hoạt động của cơ quan hải quan trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Nhóm tác giả đã hệ thống hoá lý luận để nhằm cung cấp hiểu biết về các tổ chức ASEAN, AEC và các tổ chức khác. Bên cạnh đó đã tìm hiểu thực tiễn các hiệp định thương mại hàng hoá (ATIGA), hiện đại hoá hải quan trong ASEAN và những vấn đề thực tiễn khác. Nghiên cứu đã nhận diện được những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực hải quan trong tiến trình hội nhập và đã đề xuất những giải pháp cải thiện thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong tiến trình hội nhập AEC.
ABSTRACT
The paper presents a research results of the authors on the problems identified obstacles and propose solutions in order to improve some context related to the operation of the customs office in integration of the ASEAN Economic Community (AEC). Research provides reasoning for understanding the organization of ASEAN, AEC and other organizations. Besides practical learned the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), customs modernization in ASEAN and other practical issues. By using a variety of research methods, which has typically performed training activities and expert interviews, the authors identify the problems arising in the field of customs in progress integration and solutions proposed to improve customs procedures and tax policies for exports and imports in AEC integration process.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn