Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,710,827

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đặc trưng giá trị văn hoá Việt Nam: tiếp cận theo các tình huống tiến thoái lưỡng nan của Trompenaars-Turner. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). Số: 7. Trang: 289-298. Năm 2019. (Mar 30 2019 3:32PM)
[2]Bài báo: Phát triển năng lực sáng tạo để khởi nghiệp thành công trong đào tạo sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng. Tác giả: Ngô Xuân Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). Số: 7. Trang: 16-22. Năm 2019. (Mar 30 2019 3:36PM)
[3]Bài báo: Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi . Tác giả: Trần Thị Trương; Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 7(02). Trang: 89-103. Năm 2019. (Jul 13 2019 6:09PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng hành vi lãnh đạo đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh quảng ngãi . Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Thị Trương. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 6(03). Trang: 62-69. Năm 2018. (Oct 5 2018 8:16AM)
[5]Bài báo: Nâng cao hiệu quả đào tạo thạc sĩ thông qua ứng dụng phong cách học tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Phùng Thị Phước An. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 6 (01). Trang: 46-54. Năm 2018. (Jul 5 2018 6:59PM)
[6]Bài báo: Phân tích kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Quảng ngãi . Tác giả: Trần Thị Trương; Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 6(02). Trang: 39-51. Năm 2018. (Jul 25 2018 9:32PM)
[7]Bài báo: Hoạt động hải quan Việt Nam trong tiến trình hội nhập cộng đồng kinh tế Asean. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn; Trần Văn Anh. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 5(01). Trang: 71-81. Năm 2017. (Jun 18 2017 3:19PM)
[8]Bài báo: “Phát triển tổ chức” tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn; Trần Thị Trương. Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán, ISSN (2354-0958). Số: 8. Trang: 43-48. Năm 2017. (Jun 18 2017 3:22PM)
[9]Bài báo: Tương đồng và khác biệt giá trị giữa các nước thành viên hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương (TPP): phân tích từ khảo sát giá trị toàn cầu (WVS) . Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2017. Số: ISBN 978-604-84-2715-3. Trang: 795-805. Năm 2017. (Feb 1 2018 9:37AM)
[10]Bài báo: Cấu trúc giá trị cá nhân tại Miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 5 (02). Trang: 65-72. Năm 2017. (Jul 24 2017 11:38AM)
[11]Bài báo: Đánh giá sự khác biệt về giá trị cá nhân và đặc điểm cân bằng công việc – cuộc sống theo giới tính và giữa các thế hệ tại các doanh nghiệp Miền Trung – Tây Nguyên.. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Phan Thanh Nhã. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2017. Số: ISBN 978-604-84-2715-3. Trang: 430-441. Năm 2017. (Feb 1 2018 9:32AM)
[12]Bài báo: Đánh giá năng lực người học theo tiếp cận mô hình Blooms.. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng NCASI (ISBN 978-604-84-1862-5), Trường Đại học kinh tế, ĐH Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 778-785. Năm 2016. (Nov 24 2016 8:58PM)
[13]Bài báo: Quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Nhìn từ góc độ đa văn hoá. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Hội thảo khoa học quản trị và kinh doanhdoanh COMB2016 ISBN 978-604-84-1850-2), Trường Đại học kinh tế, ĐH Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 209-223. Năm 2016. (Nov 24 2016 9:01PM)
[14]Bài báo: Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong cơ chế vận hành của cộng đồng kinh tế Asean . Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn; ThS. Trần Văn Anh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2015. Số: 4. Trang: 253-261. Năm 2015. (Mar 29 2016 6:53PM)
[15]Bài báo: Danh mục năng lực hành vi cốt yếu. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3(07). Trang: 91-98. Năm 2014. (Aug 14 2015 1:00PM)
[16]Bài báo: Nhận diện chân dung giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh . Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học kinh tế. Số: Số: 3 (03). Trang: 94-105. Năm 2013. (Apr 4 2016 12:47PM)
[17]Bài báo: Ứng dụng mô hình IDIC - quản trị cựu sinh viên trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn; Trà Lục Diệp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB2013). Số: 2. Trang: 184-193. Năm 2013. (Jun 3 2016 11:48AM)
[18]Bài báo: Nhận diện chân dung giảng viên chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Hội thảo Khoa học CMS2013, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN. Số: 1. Trang: 253-261. Năm 2013. (Oct 5 2018 8:10AM)
[19]Bài báo: Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận năng lực . Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Hội thảo khoa học Kinh doanh và Quản trị COMB2012. Số: 1. Trang: 397-403. Năm 2012. (Aug 14 2015 12:52PM)
[20]Bài báo: Quan điểm về quản lý con người như là chìa khoá cho quản trị doanh nghiệp.. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế. Số: -. Năm 2005. (Jun 3 2016 12:42PM)
[21]Bài báo: Giải pháp chiến lược giải quyết vấn đề lao động việc làm và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trường Đại học kinh tế quốc dân và Trường ĐH kinh tế - ĐHĐN phối hợp tổ chức. Số: 1. Trang: 146-149. Năm 2004. (May 15 2011 5:31PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Human resource strategy for Dungquoc's Industrial Region, Vietnam. Authors: Nguyen Quoc Tuan. Ринкова економіка: Сучасна теорія та практика управління: Зб. науч. пр. ОНУ ім. І.І. Мечникова – Одеса: Астропринт. ISBN 966-549. No: 5. Pages: 376-385. Year 2002. (Dec 2 2017 10:36PM)
[2]Article: Concepts of professional training as important trend in the employment regulation strategy in the Dungquoc region, Vietnam (Концепция развития профессионального обучения как важное направление стратегии регулирования занятости в регионе Дунгкуок, Вьетнам.). Authors: Nguyen Quoc Tuan. Труды Одесского политехничесского университета: Научный и производственного-практ. Сб. – Одесса: ОНПУ.-. No: 2(14). Pages: 201-203. Year 2001. (Nov 24 2016 7:56PM)
[3]Article: Satisfying the needs in professional labors in the industrial zones of Vietnam (Забезпечния потреби в кваліфікованих робітниках у промислових регіонах В’етнаму). Authors: Nguyen Quoc Tuan. Вісник соціально-економічих дослідень: Збір. науч. пр – Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ. No: 10. Pages: 133-137. Year 2001. (Nov 24 2016 8:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn