Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,226

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hành vi tổ chức
Ngành: Khoa học quản lý
 2015 sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[2]Quản trị thành tích
Ngành: Khoa học quản lý
 2011 sinh viên đại học  Trường đại học kinh tế
[3]Phát triển kỹ năng quản trị
Ngành: Khoa học quản lý
 2007 sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[4]Quản trị nguồn nhân lực
Ngành: Khoa học quản lý
 2005 sinh viên đại học, học viên thạc sĩ  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[5]Quản trị sản xuất
Ngành: Khoa học quản lý
 1997 sinh viên đại học, học viên thạc sĩ  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn