Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,812,618

 “Phát triển tổ chức” tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn; Trần Thị Trương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán, ISSN (2354-0958); Số: 8;Từ->đến trang: 43-48;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển tổ chức (Organization development - OD) là một trong những công cụ hiệu quả nhất để thúc đẩy sự thay đổi thành công của tổ chức. Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu về thực trạng phát triển tổ chức tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Quảng Ngãi thông qua năm vấn đề: quá trình tư vấn; quản trị sự thay đổi; nghiên cứu hành động; nghiên cứu thông tin phản hồi; can thiệp cá nhân và tổ chức. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển tổ chức cho các đơn vị này.
ABSTRACT
Organization development (OD) is one of the most effective tools to promote successful change of the organization. In this paper, we study on the status of organizational development in the tourism business enterprises in the province of Quang Ngai through five issues: Process consultation; Change management, Action research ; Research survey feedback ; personal intervention and organization. Since then propose solutions organizational development for these units.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn