Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,813,787

 Cấu trúc giá trị cá nhân tại Miền Trung và Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969).; Số: 5 (02);Từ->đến trang: 65-72;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đặc điểm giá trị cá nhân tại Miền Trung và Tây Nguyên. Mục tiêu của nghiên cứu là nhận diện cấu trúc giá trị cá nhân, xác định những giá trị cá nhân quan trọng nhất và xác định mức độ quan trọng của nó tại các khu vực thuộc Miền Trung và Tây Nguyên. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ người dân sống hoặc chịu ảnh hưởng chính tại các khu vực thuộc Miền Trung và Tây Nguyên, gồm các khu vực Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Dữ liệu thu thập được phân tích bằng các kỹ thuật thống kê, từ đó xác định danh mục và mức độ ưu tiên trong cấu trúc giá trị cá nhân và nhận diện sự tương đồng và khác biệt về các mức độ ưu tiên giá trị cá nhân giữa các khu vực thuộc Miền Trung và Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các nhà quản trị doanh nghiệp thiết kế các chính sách và thực hiện tốt công tác quản trị kinh doanh tại địa bàn này.
ABSTRACT
The article presents results of research of characteristics of individual values in the Central and Central Highlands. The goal of the study is to identify the personal value structure, identify the most important personal values and determine the level of it’s importance in areas in Central and Highlands. The survey data are collected from people living or being affected in areas in Central and Highlands, including areas of North Central, South Central Coast and Highland. The collected data was analyzed by statistical techniques, from which determine the category and priority of individual value structure and identify similarities and differences in the level of personal values priorities between areas in the Central and Highlands. The research results are the basis for business managers to design and implement appropriate policies in their business and management.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn