Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,418

 Đánh giá sự khác biệt về giá trị cá nhân và đặc điểm cân bằng công việc – cuộc sống theo giới tính và giữa các thế hệ tại các doanh nghiệp Miền Trung – Tây Nguyên.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Phan Thanh Nhã
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2017; Số: ISBN 978-604-84-2715-3;Từ->đến trang: 430-441;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về sự khác biệt giữa các thế hệ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên về giá trị cá nhân và các lĩnh vực hoạt động cân bằng công việc – cuộc sống. Mục tiêu nghiên cứu là nhằm xác định những khác biệt cốt lõi, những trọng tâm giữa các thế hệ khác nhau trong doanh nghiệp. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ các đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh thương mại và hành chính – sự nghiệp tại khu vực Miền Trung-Tây Nguyên. Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn bằng bản câu hỏi. Kết quả nghiên cứu đã xác định được sự khác biệt giới tính đối với một số giá trị mục đích và giá trị phương tiện; không có sự khác biệt giới tính về các lĩnh vực cân bằng công việc và cuộc sống; không có sự khác biệt về giá trị cá nhân và các lĩnh vực hoạt động cân bằng công việc – cuộc sống. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các nhà quản trị, các chủ doanh nghiệp có cơ sở để thiết kế và thực hiện các chính sách nguồn nhân lực hiệu quả hơn.
ABSTRACT
The paper presents the results of research on the differences between generations in enterprises in the Central and Highland region on personal values and the areas of work-life balance. The research objective is to identify the core differences that focus on the different generations in business organization. Survey data was collected from units operating mainly in banking, commercial and administrative and business fields in Central and Higland of Vietnam. Data were collected by questionnaire interview. The results of the study have identified gender differences for a number of terminal values ​​and instrument values; There is no gender difference in the areas of work and life balance; There is no difference in personal values ​​and work-life balance areas. Research results are the basis for managers and business owners to have a basis to design and implement human resource policies more effectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn