Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,813,796

 Tương đồng và khác biệt giá trị giữa các nước thành viên hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương (TPP): phân tích từ khảo sát giá trị toàn cầu (WVS)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2017; Số: ISBN 978-604-84-2715-3;Từ->đến trang: 795-805;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu sự tương đồng và khác biệt đối với các giá trị và quan điểm cốt yếu của con người ở các quốc gia thành viên của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – TPP). Dựa trên dữ liệu thứ cấp từ các cuộc khảo sát giá trị toàn cầu (Word Values Survey - WVS), tác giả đã thực hiện các kiểm định về sự tương đồng và khác biệt về các giá trị cốt yếu đối với cuộc sống và nghề nghiệp mỗi người: gia đình, tình bạn, công việc. Kết quả xác định được mối liên hệ giữa các mức độ giá trị giữa các khu vực và giữa các quốc gia trong khu vực các nước TPP; xác định được sự tương đồng và khác biệt giữa các quốc gia về một mức độ giá trị. Bên cạnh đó đã thảo luận ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực hành quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức.
ABSTRACT
The paper presents the results of a study of the similarities and differences between the essential values ​​and attitudes of people in the member states of the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP). Based on secondary data from the World Values ​​Survey (WVS), the author has performed tests on the similarities and differences in values, such as “family”, “friends”, “work”. The result identifies the relationship between levels of values between regions and between countries in the TPP countries; Identify the similarities and differences between nations in terms of a level of values. It also discusses the application of research results in human resource management practices and organizational behavior.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn